استقرار نظام مديريت بر ضايعات در شرکت دریابان

مارس 19, 2021توسط Doryaban
DJI_0899-2.jpg

با استقرار نظام مديريت ضايعات، شرکت دریابان گوهران خود را متعهد به انجام وظايف ذيل مي داند:

  • صيانت از اكوسيستم خاك به عنوان يك منبع گرانقدر و در راستاي نيل به آرمانهاي حفاظت ازمحيط زيست.
  •  شناسائي كليه ضايعات موجود در سازمان از نظر كيفي و كمي و همچنين نحوه دفع اصولي آن ها.

  • نظام مند شدن برنامه هاي جمع آوري و نقل و انتقال ضايعات در سازمان.
  • نظارت هرچه بيشتر برضايعات توليدي توسط كاركنان و پيمانكاران و تفكيك اصولي ضايعات.
  • ارتقاء سطح فرهنگ زيست محيطي كاركنان و پيمانكاران و ايجاد بستر مناسب جهت همكاري آنان در برنامه مديريت ضايعات.
  • بازيابي مقادير متنابهي از ضايعات و استفاده آنها در فرآيند توليد
  • فراهم آوردن زمينه هاي تحقيقاتي در جهت بازيابي و روش هاي بهينه دفع ضايعات.
  • تخصيص بودجه و فراهم شدن اعتبارات لازم جهت اجراي پروژه هاي مؤثر بر نظام مديريت بر ضايعات.
  • احداث و راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي متعدد زيست محيطي در راستاي پيشگيري از آلودگي خاك و آب.

Doryaban