حفاری

حفاری

حفاری

عملیات حفاری شرکت دریابان گوهران از نوع حفاری اکتشافی به منظور مشخص کردن مرزهای کانی زایی، اندازه گیری مشخصات یا ساختار زون کانی زایی شده و ضخامت و عیار آن در عیار حدهای مختلف، ارتقاء کانسار به ذخیره یا افزایش قطعیت تخمین ذخیره یعنی ارتقاء ذخیره ممکن به احتمالی و احتمالی به قطعی، کنترل عیار و نمونه برداری توده ای برای مطالعات پایلوت متالورژی انجام می گیرد. شرکت دریابان گوهران از روش های زیر برای حفاری استفاده می نماید:

  • حفاری به روش مغزه گیری
  • حفاری به روش پودری
  • حفاری به روش RC