ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

ژئوفیزیک

در اکتشافات ژئوفیزیکی برخی از مهم‏ترین خواص فیزیکی زمین توسط ابزارهای ویژه اندازه‏ گیری شده وبا تفسیر نتایج به دست آمده، شرایط درون زمین بررسی می‏ شود. خواصی که از سنگ‏ها و کانی‏ ها در اکتشافات ژئوفیزیکی سنجیده می‏ شود، معمولا شامل خواص مغناطیسی، هدایت الکتریکی، هدایت حرارتی، چگالی، رادیو اکتیویته، سرعت سیر امواج و غیره است. در اکتشافات ژئوفیزیکی معادن، معمولا کشف یک ناهنجاری (انحراف از مشخصات یکنواخت زمین شناسی) به همراه تفسیر مناسب نتایج حاصله ودر ادامه تکمیل مطالعات با استفاده از روش‏ هایی چون حفاری‏ های اکتشافی، می‏تواند منجر به کشف یک ذخیره معدنی شود. فعالیت های ژئو فیزیکی در شرکت دریابان گوهران شامل بر موارد ذیل می باشد:

  • اکتشاف ذخایر معدنی به روش مغناطیس سنجی
  • اکتشاف ذخایر معدنی به روش IP و RS
  • اکتشاف آب به روش مقاومت ویژه Resistivity